www.szpital-nisko.pl
3 września 2018 :: Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
Ogłoszenie

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nisku

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 618) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne:

- w zakresie wykonywania w oddziałach szpitalnych SPZZOZ w Nisku konsultacji specjalistycznych w zakresie kardiologii.


Do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie ofert
Szczegółowe warunki konkursu ofert
Oferta
Wzór umowy
Oświadczenie o niekaralności
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych